Privacy- en Cookieverklaring Sungevity

Verklaring inzake het Privacy- en Cookiebeleid van Sungevity

Via de website www.sungevity.be, onderdeel van Sungevity Belgium BVBA in oprichting, Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, (hierna: “Sungevity”), worden persoonsgegevens verwerkt. Sungevity acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid;
  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Sungevity is verantwoordelijk voor de verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door onze partner, Electrabel nv, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel (hierna : “ENGIE Electrabel”).

In deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 26 juni 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verstrekken van vrijblijvende adviezen en offertes met betrekking tot zonnepanelen of energie gerelateerde producten en diensten van Sungevity en onze partner ENGIE Electrabel, wanneer u dit via de website aanvraagt;
  • het geven van toegang tot uw account op onze website, indien u een account hebt aangemaakt; • het uitvoeren van uw overeenkomst(en) met Sungevity;
  • het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor hebt aangemeld;
  • het verwerken van uw sollicitatie, wanneer u via onze website bij ons solliciteert;
  • het versturen van jobalerts, indien u deze hebt ingesteld;

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

• naam;
• emailadres;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• referentiecode;
• gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt (zoals de gegevens uit uw CV als u bij ons solliciteert).

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan nodig is om de door u gevraagde dienst aan u te leveren. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Doorgifte aan derden (inclusief buiten Europese Economische Ruimte)

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden overdragen aan partijen gevestigd in andere landen, zelfs buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten en andere landen die een ander regime voor gegevensbescherming kennen). Indien het beschermingsniveau van het land van bestemming als niet passend kan beschouwd worden, zullen wij voor deze verwerking zorgen voor voldoende waarborgen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens alsmede inzake de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

Monitoring

Onder productiegegevens verstaan partijen: al dan niet geanonimiseerde, productiegegevens van het PV systeem. U aanvaardt dat Sungevity de productiegegevens monitort, opslaat en gebruikt ter verbetering van haar dienstverlening. U krijgt de mogelijkheid om de productiegegevens van uw eigen PV systeem af te lezen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• doelgebonden toegangsbeperkingen;
• controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Email: data.protection.bnl@engie.com
Telefoonnummer: +31 (0) 88 769 10 01
Website: http://www.engie-benelux-privacy.nl/

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze verklaring inzake het privacy- en cookiebeleid, dan kunt u deze stellen door via info@sungevity.be, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 03 - 808 64 80.

Inschrijven voor een gratis advies
Hier aanmelden