Privacy verklaring

Privacybeleid van SUNGEVITY

Algemeen

Het Privacybeleid van SUNGEVITY (Sungevity Belgium bv, Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen) is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft. SUNGEVITY is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

SUNGEVITY kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker, voor een van haar partners, voor ENGIE (Electrabel nv, Simón Bolívarlaan 36, 1000 Brussel), die in dat geval verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partner in kwestie. SUNGEVITY maakt deel uit van de ENGIE-groep.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de SUNGEVITY-website(s) en mobiele applicaties (“apps”), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via dataprivacy@sungevity-intl.com of via ENGIE Belgium Data Protection (SUNGEVITY), Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel.

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die SUNGEVITY verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en apps; alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s) en apps, en via uw gebruik van onze producten en diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid van SUNGEVITY ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze contact centers, antwoordformulieren, contractdocumenten of via onze partners.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, identiteitskaartnummer en e-mailadres.
 • Contract- en facturatiegegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met SUNGEVITY heeft afgesloten, de start- en einddatum ervan, de prijs, eventuele indexatie parameters en uw betaalhistoriek.
 • Productiegegevens: zoals bijvoorbeeld al dan niet geanonimiseerde productiegegevens van het PV-systeem die SUNGEVITY monitort, opslaat en gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en waarbij u als klant de mogelijkheid krijgt om uw productiegegevens van uw eigen systeem af te lezen.
 • Technische gegevens: zoals bijvoorbeeld of uw woning al dan niet geïsoleerd is, het bouwjaar van uw woning, of u al dan niet zonnepanelen heeft.
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten: zoals bijvoorbeeld hoe u gebruik maakt van onze online diensten voor het opvolgen van uw verbruik van elektriciteit.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte voor zonnepanelen of energie gerelateerde producten en diensten van SUNGEVITY of het op uw vraag verstrekken van vrijblijvende adviezen daarover of het beheer en de uitvoering van uw contract(en) met SUNGEVITY
 • Het beheer van onze website en onze apps;
 • Het verwerken van uw sollicitatie wanneer u via onze website bij ons solliciteert en het versturen van job-alerts wanneer u deze via onze website hebt ingesteld;
 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de producten en diensten van SUNGEVITY, van ENGIE, van onze verbonden ondernemingen en van onze partners, promoties en speciale acties, waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren of indien u zich daarvoor hebt aangemeld via onze website;
  • Dit betreft steeds producten en diensten gerelateerd aan de installatie van zonnepanelen, zoals energie en energie-efficiëntie (bijvoorbeeld inzake opslag van energie, smart home en groene mobiliteit). De persoonsgegevens die verzameld worden op de website van ENGIE aangaande zonnepanelen, worden gezamenlijk verwerkt door ENGIE en Sungevity. Sungevity kan deze data in het kader van haar privacybeleid gebruiken om u te contacteren voor marketingdoeleinden op basis van haar gerechtvaardigd belang.
  • Dit kan ook energie gerelateerde producten en diensten betreffen van onze verbonden ondernemingen en partners (bijvoorbeeld inzake energielevering, injectie van elektriciteit, installatie van een verwarmingsketel, onderhoud, reparatie en isolatie).
  • Dit kan ook producten en diensten betreffen die betrekking hebben op technische installaties en/of de infrastructuur.
 • Het onderling combineren van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld uw kredietrisico te bepalen of onze producten en diensten, promoties en speciale acties aan te passen aan uw persoonlijke behoeften;
 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale acties. Zo kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis;
 • De controle en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door onze contact centers. Daartoe kunnen we uw elektronische communicaties (zoals telefoongesprekken, chat en e-mails) en de gegevens met betrekking tot deze uitwisselingen registreren en raadplegen;
 • De bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van SUNGEVITY, haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures);
 • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van SUNGEVITY.
 • De boekhouding van SUNGEVITY; en
 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens worden enkel gecommuniceerd aan de volgende derden om voormelde doelstellingen uit te voeren:

 • Onze contact centers;
 • Onze partners (bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen of producten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie, onder andere inzake opslag van energie, smart home en groene mobiliteit, energielevering, injectie van elektriciteit, installatie van een verwarmingsketel, onderhoud, reparatie en isolatie; onze deur-aan-deurverkopers; onze marktonderzoekbureaus);
 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen);
 • ENGIE of één van haar verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld ENGIE sa, Cozie, Senec);
 • De bevoegde instanties.

Voormelde verwerkers zijn gevestigd in Nederland, België, Duitsland, en eventueel in andere landen. De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Als wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan dataprivacy@sungevity-intl.com. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer:

 • De verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw vraag (bijvoorbeeld wanneer u ons gevraagd hebt om u een offerte te bezorgen voor onze producten en diensten);
 • De verwerking nodig is voor het gerechtvaardigde belang van SUNGEVITY (bijvoorbeeld om berichten te verzenden voor marketingdoeleinden aan onze bestaande klanten);
 • U uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails aan potentiële klanten voor marketingdoeleinden). In dit geval kan u uw toestemming steeds intrekken; en
 • De verwerking is nodig om te beantwoorden aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of vragen om informatie vanwege publieke overheden).

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens 10 jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Verder houden we uw contractgegevens gedurende 10 jaar na beëindiging van uw contract bij uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Contactgegevens van voormalige klanten kunnen na het beëindigen van het contract nog gebruikt worden om hen op de hoogte te houden van aanbiedingen en/of promoties van SUNGEVITY. Tenzij de voormalige klant zich verzet, kan hij eenmaal per jaar gecontacteerd worden tot maximum 2 jaar na beëindiging van het contract. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden gedurende 12 maanden bewaard, vanaf het laatste contact met de potentiële klant. Zij kunnen langer bewaard worden indien de potentiële klant, klant wordt van SUNGEVITY.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden, geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verzameld door SUNGEVITY:

 • Het recht op toegang tot, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of een beperking van de verwerking te bekomen;
 • Het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt overgemaakt, in een gestructureerde,

  gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en de communicatie ervan aan een andere

  verantwoordelijke voor de verwerking;

 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld indien u geen direct

  marketing meer via e-mail wenst te ontvangen.

U kan deze rechten uitoefenen via onze website (klik hier) of door een brief te sturen, vergezeld van een document waaruit uw identiteit blijkt, aan ENGIE Electrabel CMT (SUNGEVITY), Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel. Gegevens die niet noodzakelijk zijn om uw identiteit te bewijzen, mag u onleesbaar maken.

U kan contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (« DPO ») voor aangelegenheden die verband houden met de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten via be-dpo@engie.com.

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Weet dat de uitoefening van voormelde rechten tot gevolg kan hebben dat SUNGEVITY haar contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, of in het algemeen, u niet meer haar producten en/of diensten (of deze van haar partners) kan leveren.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op voormeld adres of kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door SUNGEVITY, zie link naar cookiebeleid.

Netwerkbeveiliging

SUNGEVITY stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 • Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
 • Het interne netwerk van SUNGEVITY is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Veiligheid is ook uw zaak:

 • Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega’s. Verander ook regelmatig uw paswoord.
 • Laat uw pc, tablet of smartphone niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.